Beth yw Men’s Shed?

what_are_sheds_slideMae sied dyn wedi, ers cenedlaethau, bod yn le iddo ddianc oddi wrth bwysau a straen bywyd; hafan ddiogel i geisio tawelwch meddwl mawr ei angen; i gael ei amgylchynu gan ei bethau defnyddiol ei hun; lle i feddwl; i wneud pethau; i drwsio pethau; i ddyfeisio a bod yn un â’r byd…..ac mae dynion ar draws y byd wedi gwneud hyn i raddau helaeth ar eu pen eu hunain.

Erbyn hyn mae yna ffordd newydd i ddynion i ddilyn eu diddordebau, datblygu rhai newydd, perthyn i grŵp unigryw, teimlo’n ddefnyddiol, meddu ar ymdeimlad o berthyn a boddhad….Mae mudiad Men’s Sheds wedi cyrraedd Cymru.

Mae ‘Men’s Sheds’ yn grwpiau cymdeithasol neu fentrau wedi eu sefydlu mewn cymunedau lleol er budd dynion. Maent yn hunanlywodraethol, hunangynhaliol a chynaliadwy gyda phwyllgor bach; eu cyfansoddiad unigol eu hunain; eu hincwm eu hunain ac yn y pendraw eu safleoedd eu hunain. Mae sut mae pob sied unigol yn edrych a’r gweithgareddau sy’n digwydd ynddynt yn dibynnu’n llwyr ar sgiliau a diddordebau’r grŵp. Byddech yn cael maddeuant am feddwl fod Men’s Shed dim ond yn ymwneud â gwneud pethau allan o bren. Tra bod yna nifer o grwpiau gwaith coed cynigir hefyd ystod eang o weithgareddau eraill. Mae Shedders yn artistiaid, casglwyr, storïwyr, yn frwdfrydig dros radio amatur, gwylwyr trên, gwneuthurwyr modelau…..Mae croeso i unrhyw un a rhoddir ystyriaeth gyfartal i unrhyw ddiddordeb, sgil neu brosiect – yn enwedig os gallai ddenu aelodau newydd neu ennill incwm gwerthfawr i gefnogi datblygiad y grŵp cyfan.

Cychwynnodd y syniad yn Awstralia 11 mlynedd yn ôl a chafodd ei ddatblygu gan y bwrdd iechyd i fynd i’r afael a phryderon cynyddol o ynysu cymdeithasol ymhlith ei boblogaeth wrywaidd. Adnabuwyd bod gan nifer o ddynion amser ar eu dwylo (oherwydd ymddeoliad, diweithdra, afiechyd a.y.b.) ac yn aml mi fyddai’r pethau hyn yn amlygu eu hunain mewn diflastod, dynion yn dioddef yn dawel gyda’u hiechyd meddwl yn dirywio ac yn yr achosion gwaethaf hunanladdiad. Tra bod nifer o grwpiau ac elusennau yn bodoli i gefnogi dynion, mae wedi ei brofi eu bod yn llai tebygol o gael mynediad at a derbyn cefnogaeth. Mae mudiad y Men’s Sheds yn seiliedig ar y ddealltwriaeth fod dynion yn fwy tebyg o helpu eu hunain ac i fynychu rhywbeth maent wedi ei sefydlu ac â rhywfaint o reolaeth drosodd. Tra gallant ei chael yn anodd siarad wyneb yn wyneb, mae dynion yn siarad ysgwydd wrth ysgwydd wrth ymgymryd â rhyw fath o weithgaredd neu dasg a rennir.

Erbyn hyn mae yna dros 2000 o Men’s Sheds yn Awstralia ac yn fuan fe ymledodd y syniad i Iwerddon gyda dros 200 o siediau wedi eu sefydlu yn ystod y pedair blynedd diwethaf.

Bellach mae’r mudiad wedi cyrraedd Cymru a thra yn ei dyddiau cynnar, mae The Association of Men’s Sheds Cymru yn cael ei sefydlu i gefnogi’r 14 o siediau sy’n bodoli eisoes (Mai 2015), ac i helpu cymunedau ar draws y wlad i sefydlu eu Men’s Sheds eu hunain.

Mae dau Hyrwyddwr Rhanbarthol wedi eu penodi ac maent yn brysur ar hyn o bryd yn ymateb i’r diddordeb sylweddol o’r cymunedau Cymreig.

Dywedodd Mark Bond, Hyrwyddwr Rhanbarthol De Cymru: “Mae wir yn amser cyffrous iawn i’r Mudiad Men’s Sheds yng Nghymru. Mae pawb sydd yn clywed am yr hyn rydym yn ei wneud yn adnabod yr angen yn syth; yn gweld y potensial ac yn gyson yn adnabod rhywun sy’n agos atynt a fyddai’n mwynhau’r cyfle i ymuno â neu sefydlu sied eu hunain. Beth sy’n fy synnu i yw’r cyfoeth o sgiliau a phrofiad ymhlith ein poblogaeth hŷn wrywaidd….mae gan bawb rhywbeth unigryw i’w gynnig a siediau yw’r cyfle perffaith i rannu’r hyn a wyddoch gyda chyfoedion a chenedlaethau’r dyfodol.”