Hafan

 

Mae sied dyn wedi, ers cenedlaethau, bod yn le iddo ddianc oddi wrth bwysau a straen bywyd; hafan ddiogel i geisio tawelwch meddwl mawr ei angen; i gael ei amgylchynu gan ei bethau defnyddiol ei hun; lle i feddwl; i wneud pethau; i drwsio pethau; i ddyfeisio…..ac mae dynion ar draws y byd wedi gwneud hyn i raddau helaeth ar eu pen eu hunain.

Mae Men’s Sheds yn ffordd newydd i ddynion ganlyn eu diddordebau, datblygu rhai newydd, perthyn i grŵp unigryw, teimlo’n ddefnyddiol, meddu ar ymdeimlad o berthyn a boddhad ….mae mudiad Men’s Sheds wedi cyrraedd Cymru.

Mae Men’s Sheds yn amgylchedd diogel a meithringar lle gall Ddynion, sydd ag amser ar eu dwylo am ba bynnag rheswm, yn gallu mynd i weithio ar brosiectau a gweithgareddau sy’n eu diddori. Mae Men’s Sheds yn croesawu pawb sydd ag amser ar eu dwylo boed hynny o ganlyniad i ddiweithdra, ymddeoliad, profedigaeth, anabledd neu yn syml os yw rhywun yn newydd i ardal ac yn chwilio am ddulliau i ddarganfod beth sydd yn digwydd o fewn cymuned. Rydym yma i helpu i gael siediau ar waith mewn cymunedau fel eich un chi, ar draws Cymru gyfan.

Gallwch wneud unrhywbeth oddi fewn i sied – mae’r dewis o pa weithgareddau i ymgymryd â hwy yn gyfan gwbl yn nwylo aelodau’r sied. Tra fod nifer o siediau yn gweithio ar waith coed neu brosiectau ymarferol, gall llawer o siediau hefyd weithio ar weithgareddau eraill megis garddio, coginio, gwneud modelau, prosiectau yn seiliedig ar radio neu’r celfyddydau. Mae’r dewis yn gyfan gwbl yn nwylo’r aelodau – yr un llinyn cyffredin hanfodol yw bod y sied a’r gweithgaredd yn helpu i gael pobl at ei gilydd am sgwrs ac i gyfarfod ag aelodau newydd. Yr offer mwyaf pwysig ym mhob sied yw’r tegell bob tro!

Mae mudiad Men’s Sheds yn llwyddiannus iawn mewn ardaloedd eraill o’r byd (megis Iwerddon ac Awstralia) a chredwn y gellir sefydlu rhwydwaith ffyniannus o siediau yng Nghymru. Mae ein prosiect yma i helpu hyrwyddo’r cysyniad ac i helpu creu a chefnogi ‘grwpiau gweithredu’ lleol a all arwain at greu siediau.

Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod â diddordeb i ymuno a’ch sied leol, dim ond cysylltu sydd angen i chi ei wneud. Gallwn helpu i ddod o hyd i’ch sied agosaf neu, os nad oes yna sied gerllaw, gallwn helpu i gysylltu chi â phobl eraill yn eich ardal rydym yn gweithio gyda i greu sied.

Ariennir Men’s Sheds Cymru gan y Loteri Fawr i hyrwyddo datblygiad Men’s Sheds newydd ar draws Cymru ac i helpu Men’s Sheds sydd eisoes yn bodoli i gyrraedd eu llawn botensial. Mae Men’s Sheds Cymru yn brosiect a’i hyrwyddir a’i rheolir gan Hafan Cymru.

button_constitutionbutton_fundingbutton_h&sbutton_insurance